AIDA GARGANTÉ * LAURA SOLÉ

GS LLARG 2

Aida Garganté Sisquella

És Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses, per la Universitat Rovira i Virgili, l’any 2010. Titulada en Màster de Tributació d’Assessoria Fiscal i Dret, pel Centre d’Estudis Financers, l’any 2012. Economista en exercici des del 2010. Col·legiada núm. 12960 de l’Il. Col·legi d’Economistes de Catalunya

Laura Solé Flo

És Llicenciada en Dret per la Universitat Rovira i Virgili, l’any 2011. Titulada en Gestoria Administrativa, pel Col. Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, l’any 2012. Advocada en exercici des del 2011. Col·legiada núm. 2411 de l’Il. Col·legi d’Advocats de Tarragona

 

SERVEIS

DEPARTAMENT FISCAL

Tributació empresarial i personal

Confecció d’impostos trimestral i anuals

Procediments d’inspecció i reclamacions davant l’Administració Tributària

Actualització continuada per canvis en la normativa fiscal

Campanya de la Declaració de la Renda

GESTORIA ADMINISTRATIVA

Canvis de nom de vehicles

Matriculacions

Baixes temporals de vehicles

Tràmits davant les dependències de transports

ASSEGURANCES

Personals (vehicles, immobles, accidents, vida, salut, responsabilitat professional…)

Per a empreses (danys, responsabilitat civil, flotes de tot tipus de vehicles, financeres, de transport…)

DEPARTAMENT COMPTABLE

Confecció comptabilitat

Legalització de llibres comptables

Confecció i dipòsit de Comptes Anuals, memòria i informe de gestió

Anàlisis de la situació econòmica de l’empresa

DEPARTAMENT JURÍDIC CIVIL

Arrendaments urbans: contractes, desnonaments.

Propietat Horitzontal: reclamació d’impagats, assistència a juntes, impugnació acords

Dret contractual: compraventa, usdefruit, donacions, hipoteques

Reclamació judicial i extrajudicial d’impagats.

Procediments matrimonials (nul·litat, separació i divorci). Fixació de relacions paternofilials.

Incapacitats, tuteles, curateles.

Herències: testaments, declaració d’hereus, acceptació i partició de l’herència.

Accions per rescabalament de danys i perjudicis.

DEPARTAMENT JURÍDIC PENAL

Defensa en judicis penals.

Defensa en judicis amb jurat.

Defensa en judicis de menors.

Assistència del detingut davant les dependències policials i Jutjat de Guàrdia.

Interposició de denúncies i querelles.

DEPARTAMENT JURÍDIC MERCANTIL

Assessorament amb i entre empreses i entitats bancàries.

Constitució i dissolució de societats.

Concurs de creditors.

Dret societari.

DEPARTAMENT JURÍDIC ADMINISTRATIU

Expedients administratius. Defensa en expedients sancionadors.

Contractació administrativa.

Defensa davant dels Tribunals Contenciosos Administratius.

Defensa en inspeccions tributàries.

Accions per responsabilitat patrimonial de l’Administració Pública.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Inscripció de marques, noms comercials i disseny industrial.

Inscripció i estudis previs sobre patents

Contractes d’obres (audiovisual, editorial i publicitaris).

DRET LABORAL

Contractació laboral, altes i baixes.

Conflictes de treball (expedients, sancions, acomiadaments…)

Prestacions de la Seguretat Social (p.e. jubilació)

Representació i defensa davant dels Jutjats i Tribunals del Social.

NACIONALITAT I ESTRANGERIA

Tramitacions en matèria de permisos de treball i residència

Tramitacions en matèria d’obtenció de la nacionalitat

DEPARTAMENT LABORAL

Gestió d’altes d’empreses davant dels organismes oficials.

Confecció de contractes de treball, nòmines, liquidacions…

Estudi sobre acomiadaments, sancions.

Expedients de Regulació d’Ocupació.

Assistència i representació davant de la Inspecció de Treball.

Prevenció de Riscos Laborals.

Gestió  integral a autònoms (altes, baixes…)

Tramitació de prestacions davant la Seguretat Social i defensa davant dels Jutjats del Social.

 

 

GS ASSESSORS

G&S 002

El novembre de 2012, Aida Garganté Sisquella i Laura Solé Flo vàrem posar en comú la nostra inquietud d’engegar un projecte innovador a la ciutat de Valls. I fou d’aquí d’on va néixer G&S ASSESSORS. G&S Assessors ofereix assessorament integral tant a les empreses com als particulars, prioritzant sempre i en tot cas, un tracte directe i personalitzat amb el client, fomentant un clima de confiança, rigor i implicació. L’equip de G&S Assessors compta amb una advocada i una economista, ambdues en possessió del títol de gestores administratives, fet que ens converteix en un despatx multidisciplinari. Les branques d’assessorament que oferim als nostres clients és el jurídic, laboral, fiscal i comptable. Així doncs, el despatx ofereix un servei íntegre tan a persones com a societats, essent atesos per professionals de cada àmbits segons les seves necessitats. La seva joventut però a la vegada la seva experiència i formació, converteix a l’equip de G&S Assessors en un despatx únic a la comarca.

NOTÍCIES

Informació per estar al dia

18.09.18  DEDUCCIO ADDICIONAL PER MATERNITAT

Amb efectes des de l’1 de gener de 2018, les mares treballadores que satisfacin despeses de guarderia i de centres d’educació infantil pels seus fills menors de tres anys veuran augmentada fins a 1.000 euros la deducció per maternitat. No obstant, no és possible sol·licitar el cobrament anticipat de la deducció addicional, de manera que aquest nou incentiu no es pot reclamar fins a presentar l’IRPF .

GUARDERIA

G&SAssessors

22.11.2016 LA PRESTACIÓ PER LA BAIXA DE MATERNITAT NO TRIBUTA PER A L’IRPF
Tots els mitjans de comunicació s’han fet ressò de la noticia relacionada amb la exempció en l’Impost sobre la Renta de les Persones Físiques de la prestació de maternitat. Tot bé, per una reclamació que es va presentar davant del Tribunal Superior de Madrid i que el mateix a donat la raó a l’obligat tributari, obligant a l’Agència Tributària a retronar l’import corresponent a la tributació de l’IRPF generat per les quanties rebudes per la prestació de maternitat.
Us deixem l’enllaç de la noticia publicada al diari Ara:

G&S Assessors: exempció prestació de maternitat (DIARI ARA)

Per poder mirar si procedeix la devolució i voleu saber l’import que possiblement teniu dret a rebre en concepte d’ingressos indeguts, no dubteu en demanar-nos cita al:
977.61.37.77 o info@gsassessors.com

G&SAssessors

14.11.2016 LA SOLUCIÓ PER REGULARITZAR LA SITUACIÓ ENTRE CLUB ESPORTIUS I EL SEU PERSONAL

Fa uns dies vàrem publicar una notícia de gran importància per les entitats esportives en general, si us la vau perdre us deixiem l’enllaç:

G&S Assessors: la solució per regularitzar la situació entre clubs esportius i el seu personal

G&SAssessors

02.10.2015 Del 8 al 12 d’Octubre ens trobaras a l’ExproReus. Si vols venir et donem invitacions, digue’ns-ho!!
Fira Reus

Si vols conèixer més sobre G&S Assessors i els serveis que oferim, la fira ExproReus és una molt bona oportunitat. Ens hi trobaràs del 8 al 12 d’octubre! Tenim moltes ganes de fer arribar el nostre projecte a tots els professionals i particulars de la zona; estarem encantades de parlar amb tu!

Així que si t’animes, digue’ns-ho ( truca al 977.613.777 o envia un correu electrònica a info@gsassessors.com ) i et donarem invitacions!!

G&SAssessors

25.09.2015 LA IMPORTÀNCIA DE CONFECCIONAR UN PRESSUPOST PREVI

Abans de contractar amb un consumidor es obligatori informar de les condicions del contracte. Confeccioni un pressupost per escrit i faci constar el següent:
– Les dades del client i de la seva empresa
– La descripció de les tasques a realitzar, el preu total i la forma de pagament
– El període de validesa del pressupost
Abans d’iniciar el treball asseguris que el client ha acceptat per escrit aquest pressupost, estampant la seva firma com a prova d’acceptació.
ATENCIÓ: Si no existeix pressupost les conseqüències poden ser les següents:
o L’administració competent en matèria de consum pot imposar-li una multa
o A l’hora de reclamar els seus honoraris, alguns tribunals estan considerant que el professional només té dret a cobrar el preu mínim de mercat, és a dir, l’import mínim que un professional estaria disposat a cobrar per un treball similar.

G&SAssessors – Departament fiscal

18.09.2015 ATENCIÓ COMUNITATS DE PROPIETARIS

Si vostè té un immoble en una comunitat de propietaris i el banc s’ha adjudicat un pis per impagament d’hipoteca, presti atenció. Si malgrat que el banc està pagant les noves quotes però existeix un saldo pendent de l’antic propietari cal saber a qui cal reclamar.
El propietari de cada pis o local ha de contribuir en les despeses comunitàries. Per tant, l’anterior propietari és el responsable de pagar les quotes girades durant el temps en el que va ser propietari del pis, mentre que el banc respon de les que es meriten des del que se’l va adjudicar.
No obstant, l’adquirent d’un pis o local respon amb l’immoble (no amb la resta dels seus béns), de les quantitats pendents de pagament a la comunitat, corresponents a l’any de transmissió i als quatre anteriors, en el cas de Catalunya.
Cal destacar que com que la comunitat de propietaris pot sol·licitar l’embargament de l’habitatge per cobrar les quotes pendents, el nou adquirent serà el primer interessat en abonar-les.
En conclusió, si les quotes impagades són anteriors a l’any de transmissió i als quatre últims, només es poden reclamar a l’antic propietari. En canvi, si corresponen a aquest període, han de ser reclamades tant a l’antic propietari com al banc.

G&SAssessors – Departament jurídic

16.09.2015 LLEI DE MECANISME DE SEGONA OPORTUNITAT

El passat 30 de juliol va entrar en vigor la Llei 25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altre mesures d’ordre social. L’objectiu d’aquesta nova llei és permetre que una persona física, que hagi patit un fracàs econòmic empresarial o personal, tingui la possibilitat de “refer” la seva vida, sense haver d’arrastrar indefinidament els deutes contrets en un passat i que són materialment impossibles de fer front.

La llei preveu que tant empresaris, autònoms com persones individuals (no empresàries) puguin renegociar amb els creditors el pagament dels deutes abans del concurs de creditors.

S’instaura també un règim d’exoneració de deutes per la persona física en el marc del procediment concursal. Aquest sistema exigeix que el deute sigui de bona fe i que es liquidi, prèviament a l’exoneració, el seu patrimoni o, com a mínim, que es declari la conclusió del concurs per insuficiència de la massa.

G&SAssessors – Departament jurídic

15.09.2015 LLEI DE FOMENT DE TREBALL AUTÒNOM I ECONOMIA SOCIAL

El dia 10 d’octubre de 2015 entrarà en vigor la Llei de Foment del Treball Autònom i Economia Social. Algunes de les novetats que entenem més rellevants són:

1. Els autònoms que contractin treballadors es podran continuar beneficiant de la tarifa plana per autònoms en la quota de la Seguretat Social.

2. Tots els treballadors autònoms podrán compatibilitzar treballar i cobrar l’atur durant nou mesos.

Durant els propers dies anirem publicant i comentant més novetats introduïdes per aquesta Llei, que de ben segur és de molt d’interès pels nostres clients.

G&SAssessors – Departament laboral

07.04.2015 INICI CAMPANYA RENTA EXERCICI 2014

Inici IRPF 2014

 

 

 

 

G&SAssessors – Departament fiscal

 

14.05.2014  DEDUCCIÓ PER INVERSIÓ A L’IRPF

Si vostè és empresari individual, va tenir rendiments nets positius en l’exercici 2013 i, a més, va adquirir algun actiu nou, es podrà beneficiar de la deducció per inversió de beneficis. El percentatge de deducció aplicable és del 10%; no obstant, en el cas de que sobre els rendiments nets ja hagi aplicat la reducció per manteniment d’ocupació o la reducció per inici d’activitat, la deducció serà del 5%.
Tingui en compte que la deducció no l’ha de calcular sobre l’import de la inversió duta a terme. Per tal de calcular la base de la deducció, haurà de descomptar les reduccions específiques i generals que resultin imputables al rendiment net invertit.

G&SAssessors – Departament fiscal

31.03.2014  DEVOLUCIÓ DEL CÈNTIM SANITARI

Si entre el 2002 i el 2012 vostè o la seva empresa van ser propietaris d’algun vehicle, el més probable és que hagués suportat l’Impost sobre Ventes Minoristes de Determinats Hidrocarburs (l’ anomenat “cèntim sanitari”). Aquest impost s’exigia en la majoria de comunitats autònomes al proveir gasoil o benzina (entre 1,2 i 4,8 cèntims d’euro per litre, segons la comunitat).

Doncs bé, tal i com segur que ha pogut llegir a la premsa, aquest impost ha estat declarat il·legal pel Tribunal de la Unió Europea. Així doncs, tan si actua com a empresari o ho fa com a particular, podrà presentar una sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts per tal ed que li retornin l’import i els oportuns interessos. Tingui en compte que:

  • Haurà d’acompanyar al seu escrit una còpia de les factures rebudes (els tiquets no són vàlids a aquests efectes, en tant que no inclouen la informació sobre el cèntim sanitari satisfet). Si no disposa de factures, haurà de sol·licitar-les a la seva estació de servei, aportant els tiquets de proveïment efectuats.
  • El termini per sol·licitar la devolució prescriu als 4 anys. Per tant, presenti la seva sol·licitud quant abans (si ho fa ara, podrà sol·licitar la devolució de l’ impost satisfet des de l’abril de 2010).

Pel que fa a les declaracions anteriors, no es podrà sol·licitar una devolució d’ingressos indeguts. Malgrat tot, es preveu la possibilitat de presentar una reclamació de responsabilitat patrimonial. És a dir, es tractar d’argumentar que, amb el cobrament d’un impost declarat il·legal, l’Estat ha incorregut en una responsabilitat patrimonial per mal funcionament de les administracions públiques, per la qual cosa ha de reparar el dany. Important: es disposa fins el dia 27 de febrer de 2015 per reclamar per aquesta via, doncs farà un any des de que la sentència es va emetre.

G&SAssessors – Departament fiscal

 

28.03.2014 TREBALLAR EN UNA ALTRA LOCALITAT

Si un desocupat ha de canviar de localitat per tal de trobar treball, cal que sàpiga que durant l’any de canvi de residència i el següent podrà computar al seu IRPF la reducció per percepció de rendiments del treball multiplicada per dos. En aquest cas, per tant, la reducció oscil·larà entre els 5.304 i els 8.160 euros, cosa que pot suposar un estalvi considerable.

D’aquesta manera, un treballador amb un salari brut anual de 25.000 euros deixarà de pagar 797 euros en el seu IRPF (1.594 euros en dos anys). No obstant això, si l’afectat està gaudint de la deducció per inversió en vivenda habitual, no podrà aplicar aquesta deducció durant el període en el que es mantingui el canvi de domicili (encara que la podrà tornar a aplicar si en un futur torna a la seva residència habitual).

Per poder aplicar la reducció incrementada, el canvi de domicili ha de ser imprescindible, és a dir, si el treballador pot desenvolupar la nova feina sense necessitat de desplaçament, l’incentiu no es podrà aplicar. Tanmateix, en el moment d’acceptar el lloc de treball, l’afectat haurà d’estar inscrit a l’Oficina de Treball.

G&SAssessors – Departament fiscal

 

28.03.2014 INCAPACITAT PERMANENT I ACOMIADAMENT

Si vostè va efectuar un acomiadament disciplinari i el treballador ha començat a cobrar una prestació per incapacitat permanent, haurà d’abonar-li la indemnització si l’acomiadament es declara improcedent judicialment. Segons la jurisprudència, al tractar-se d’un acomiadament per voluntat de l’empresa, l’ocupador s’haurà de fer càrrec de la indemnització corresponent, independentment de que el treballador estigui incapacitat per treballador. L’abonament d’aquesta indemnització és compatible amb el cobrament d’una prestació, en tant que ambdues quanties responen a danys diferents. Mentre la indemnització compresa el cessament en el lloc de treball, la prestació supleix la impossibilitat de treballar.

G&SAssessors – Departament laboral

 

25.03.2014 LLIBRE DE VENTES TAMBÉ EN MÒDULS

A partir d’aquest 2014, si vostè és empresari individual acollit al règim de mòduls, i en l’activitat que desenvolupa les seves ventes estan sotmeses a una retenció de l’1% quan el pagador és una altra empresa, sigui conscient de que les seves obligacions formals són majors. A partir de l’1 de gener de 2014, a més de registrar en llibres els béns d’inversió que adquireixi, també haurà de registrar totes les ventes que es duguin a terme.

D’aquesta manera, si Hisenda vol comprovar que no supera els límits de facturació que estableix la llei per tal de poder seguir en règim de mòduls, li sol·licitarà que aporti el llibre de ventes.

G&SAssessors – Departament fiscal 

25.03.2014 SENTÈNCIA SOBRE ACCIDENT IN ITÍNERE

Un accident “In itínere” és el que es produeix anant o tornant de treballar. Doncs bé, una recent Sentència ha declarat com a laboral un accident que va ocórrer en dia festiu. En aquest cas, el treballador havia estat traslladat per l’empresa a un centre d’una altra localitat. Com a conseqüència, treballava i dormia allí de dilluns a divendres, però els caps de setmana tornava al seu poble natal. Un diumenge, al desplaçar-se al municipi del centre de treball, va patir un accident de trànsit. Així, el jutge va considerar l’accident com a laboral, argumentant que el desplaçament no s’hauria produit si no hagués existit el trasllat.

La consideració d’un accident com a laboral comporta que el treballador cobri una major prestació des del primer dia, i que l’empresa assumeixi el pagament íntegre del dia de l’accident. A més, molt conveni obliguen a les empreses a complementar la prestació fins al 100%.

G&SAssessors – Departament laboral

25.03.2014  TREBALLADORS PROPERS A LA JUBILACIÓ 

El recent Real Decret 3/2014 ha implantat unes subvencions per tots aquells desocupats, propers a la jubilació, que hagin estat acomiadats per causes productives, organitzatives, tècniques  econòmiques, o per acomiadament col·lectiu.

Els beneficiaris han de tenir una edat inferior de com a màxim quatre anys a l’edat legal de jubilació (aquesta edat és de 65 anys i dos mesos el 2014, si el treballador ha cotitzat menys de 35 anys i 6 mesos, porta com a mínim dos anys a l’empresa i acredita el període de carència necessari per accedir a la jubilació). A més a més, hauran d’estar inscrits com a sol·licitants d’ocupació, i haver esgotat la prestació contributiva per desocupació que els hi hagi pogut correspondre.

Com a norma general, la subvenció mensual és del 75% de la suma de les bases dels sis últims mesos dividida entre set, i la l’empresa s’haurà de fer càrrec del 60% d’aquesta quantia. Si bé aquesta subvenció suposa una despesa, també es pot entendre com un incentiu a l’hora de negociar acomiadaments col·lectius i assolir un acord amb els representants dels treballadors.

G&SAssessors – Departament laboral

30.12.2013  BAIXA PER INCAPACITAT TEMPORAL D’UNA TREBALLADORA DE LA LLAR.  

Les treballadores de la llar també tenen dret a cobrar una prestació per incapacitat temporal mentre estiguin de baixa. Si la baixa és per malaltia comú, cal acreditar 180 dies cotitzats en els últims 5 anys; si és contingència professional no es requereix mínim de cotització. L’ocupador haurà de continuar suportant les quotes patronals de la SS; la treballadora, per la seva banda, haurà de sol·licitar a l’entitat gestora el pagament directe de la prestació.

G&SAssessors – Departament laboral

10.12.2013  UN JUTJAT DE PONFERRADA CONDEMNA A L’ENTITAT NOVACAIXA GALÍCIA PER VENDRE OBLIGACIONS SUBORDINADES A UN BEBÈ.  

El Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Ponferrada ha condemnat al banc Nova Caixa Galicia a retornar 4.800 euros a una nena, que comptava amb quatre mesos d’edat quan va contractar en nom seu un contracte d’ordre de compra de valors d’obligacions subordinades de Caixa Galicia l’any 2009.

G&SAssessors – Departament jurídic

25.11.2013  L’ACOMIADAMENT D’UNA TREBALLADORA EMBARASSADA EN EL PERÍODE DE PROVA POT SER VÀLID. 

 Quan una treballadora embarassada en període de prova és acomiadada unilateralment i sense que l’empresari al·legui cap justificació, i pot demostrar que el desistiment amaga un acomiadament per l’únic fet del seu estat de gestació, l’embaràs continuarà essent una causa de nul·litat, tal i com ho és quan no es tracta del període de prova. Ara bé, si l’empresari aconsegueix demostrar de manera clara i evident que la finalització de la relació laboral no té res a veure amb l’embaràs, la decisió empresarial serà del tot vàlida.

G&SAssessors – Departament laboral

25.11.2013  LES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE TENEN A DRET A REBRE LA RENTA ACTIVA D’INSERCIÓ.

Així ho ha declarat la Sala Social del Tribunal Suprem, a través d’una sentència en la que es reconeix el dret d’una dona a beneficiar-se del programa de renta activa d’inserció per a tots els desocupats amb mancances econòmiques especiales i dificultat per trobar un lloc de treball, en la mesura en que la dona va acreditar la seva situació de víctima de la violència de gènere.

G&SAssessors – Departament jurídic

13.11.2013 CRITERI DE L’IVA DE CAIXA. ASPECTES A TENIR EN COMPTE:

Una de les últimes novetats legislatives pel que fa a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i que entra en vigor a partir del 2014, és la possibilitat d’acollir-se al criteri de l’IVA de caixa. Això suposa, que en cas d’impagament o retard en el cobrament de les seves factures, no estarà obligat a anticipar l’IVA a Hisenda, essent possible ingressar-lo en la declaració corresponent en el moment en el que cobri efectivament les seves factures.

Ara bé, cal tenir en compte que encara que el seu client no s’aculli a aquest règim, aquest no es podrà deduir l’IVA fins que no paguin les factures, fet que pot comportar un cost financer pels seus clients i motiu pel qual deixin de contractar amb la seva empresa. Cal fer especial menció a que el cost financer que els suposa no és molt elevat, fet que s’ha de tenir en compte i transmetre al client en el cas de trobar-nos en aquest situació.

Per qualsevol dubte o aclariment poden posar-se en contacte amb nosaltres i li podem fer un càlcul del cost financer que suportarien els seus clients.

G&SAssessors – Departament fiscal

 

13.11.2013 NO MÉS DECLARACIONS A MÀ:

Si vostè és autònom, sàpiga que a partir de l’exercici 2014 s’introdueixen canvis importants en la forma de presentar les seves declaracions i que l’afecten de forma directa.

Pel que fa a les autoliquidacions trimestrals només es podran presentar per Internet o bé en paper mitjançant el servei d’impressió de la pàgina web d’Hisenda, és a dir, ja no podrà emplenar-les a mà. Aquest canvi serà progressiu. Així doncs, per l’exercici 2014 serà d’aplicació per l’IVA i el model 111 (retencions sobre el treball i activitats econòmiques) i al 2015 s’aplicarà també al model 115 (retencions sobre el lloguer) i model 130/131 (pagaments fraccionats).

En quant a les declaracions informatives a partir del 2014 només podran presentar-se per Internet.

Per qualsevol aclariment restem a la seva disposició.

G&SAssessors – Departament fiscal

 

15.09.2013 TERMINIS PROCESSALS DURANT EL MES D’AGOST EN LA JURISDICCIÓ LABORAL: El mes d’agost és hàbil per les modalitats processals d’acomiadament, extinció del contracte de treball dels articles 5 i 52 de l’ET, vacances, material escolar, conflictes col·lectius i tutela de la llibertat sindical i resta de drets fonaments. També serà hàbil per les actuacions que tendeixin de manera directa a assegurar l’efectivitat dels drets reclamats que, de no adoptar-se, puguin produir un perjudici de difícil reparació. G&SAssessors – Departament laboral

CALENDARI

Informació per estar al dia

CONTACTA AMB NOSALTRES

Horari de dilluns a dijous 9.00h a 16.00h Divendres 9.00h a 13.00h Horari estiu: mesos juliol i agost De dilluns a divendres 9.00h a 14.00h info@gsassessors.com / 977.613.777


Mostra un mapa més gran

El vostre nom (obligatori)

El vostre email (obligatori)

Assumpte

El vostre missatge

captcha